ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Lie Detection Group» (надалі – Виконавець) щодо укладення Договору про надання інформаційних послуг (далі — Договір) на викладених у цій Оферті умовах.
1.2. Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов, фізична або юридична особа таким прийняттям провадить акцепт даної Оферти та стає Замовником в термінах даної Оферти. Акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

2.1. Терміни у цьому Договорі вживаються в наступних значеннях;
2.1.1. Оферта – даний публічний договір, розміщений у мережі Інтернет на офіційному сайті Виконавця.
2.1.2. Акцепт Оферти – повне прийняття Замовником пропозиції укладення даного публічного договору у порядку та на умовах, встановлених цим публічним договором.
2.1.3. Замовник – фізична або юридична особа, яка здійснила Акцепт Оферти з метою отримання послуг, передбачених даною Офертою.
2.1.4. Послуги – проведення співбесід з використанням комп’ютерного поліграфу за комплексною програмою з особами, що направляються Замовником Виконавцю для проведення таких співбесід та які надали свою згоду на проходження таких співбесід.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом Договору є платне надання Послуг Виконавцем на умовах та в порядку, передбачених Офертою.
3.2. Кількість учасників співбесід, місце, час та дата їх проведення узгоджуються сторонами окремо та завчасно.
3.2.1. Зміна терміну, часу початку співбесід, та заміна досліджуваних осіб можлива лише за згодою сторін, і лише завчасно.
3.3. Види співбесід, проведених Виконавцем, їх вартість, кількість опитуваних осіб і список позицій, що з’ясовуються в процесі співбесіди, узгоджується із Виконавцем завчасно, виходячи зі спільної згоди сторін, вимог та рекомендацій до проведення співбесід та внутрішніх документів (положень, наказів, інструкцій, протоколів, стандартів) Виконавця, затверджених належним чином.
3.4. Інформація, отримана в результаті наданих Послуг, є виключною власністю Замовника. Відповідно до чинного законодавства України, результати співбесід є конфіденційною інформацією, відносяться до категорії «комерційна таємниця», та підлягають розголошенню або використанню лише відповідно до чинного законодавства.

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець має право:
4.1.1. Надавати Послуги в порядку, передбаченому вимогами та рекомендаціями до проведення спеціальних психофізіологічних досліджень з використання поліграфу та внутрішніх документів (положень, наказів, інструкцій, протоколів, стандартів), затверджених належним чином.
4.1.2. Залучати для надання Послуг працівників свого підприємства або третіх осіб (спеціалістів, експертів і т. д.), беручи на себе відповідальність перед Замовником за їх дії.
4.1.3. З метою власної безпеки здійснювати аудіо та/або відеозапис проведених співбесід з використанням комп’ютерного поліграфу. Результати записів носять конфіденційний характер та не можуть бути передані нікому. Аудіо та відеозаписи підлягають знищенню з дотриманням необхідних заходів безпеки з метою недопущення їх потрапляння до третіх осіб, в порядок та строки, передбачені внутрішніми документами Виконавця.
4.1.4. Отримувати всю необхідну для надання Послуг інформацію у Замовника у обсязі та в строки, що дозволяють належним чином підготуватися до проведення співбесід.
4.1.5. Відмовитися від надання Послуг в односторонньому порядку у випадках, якщо:
4.1.5.1. Досліджувана особа відмовилась від співбесіди з використанням комп’ютерного поліграфу.
4.1.5.2. Досліджувана особа не досягла 18 повних років.
4.1.5.3. Досліджувана особа – жінка у стані вагітності.
4.1.5.4. Досліджувана особа страждає важкими формами соматичних і нервових захворювань або інших захворювань, які можуть призвести до неможливості надання Послуг належним чином.
4.1.5.5. Дослідження спрямоване на з’ясування сексуальних, релігійних, політичних чи національних відомостей.
4.1.5.6. Досліджувана особа перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, абстинентного синдрому (похмілля), чи в іншому стані, який робить неможливим надання Послуг.
4.1.5.7. Питання, що з’ясовуються в ході співбесіди, становлять державну таємницю України, або належать до виключної компетенції правоохоронних органів.
4.1.5.8. Замовник надав недостовірну або неповну інформацію про предмет дослідження чи досліджувану особу, відсутність чи недостовірність якої може вплинути на надання Послуг.
4.2. Виконавець зобов’язаний:
4.2.1. В узгоджений час прибути по місцю проходження співбесіди з використанням комп’ютерного поліграфу та провести погоджену кількість досліджень.
4.2.2. Надавати Послуги відповідно до умов даної Оферти.
4.2.3. Протягом визначеного за погодженням сторін строку обробити дані, отримані в ході співбесід, підготувати Висновки за результатами та передати їх Замовнику.
4.3. Замовник має право:
4.3.1. Своєчасно та у встановленій сторонами формі отримувати результати співбесід з використанням комп’ютерного поліграфу.
4.3.2. Відмовитися від подальшого отримання Послуг за Договором в разі повного відшкодування понесених Виконавцем витрат та вартості фактично здійснених Виконавцем дій та заходів на виконання умов Договору.
4.4. Замовник зобов’язаний:
4.4.1. Виконувати умови Договору.
4.4.2. У разі проведення співбесід на території Замовника надати приміщення розмірами не менше 10 кв. м. і створити необхідні умови для роботи – окреме приміщення з відповідною звукоізоляцією, письмовим столом, двома стільцями, джерелом живлення 220V, з дотримання комфортного температурного режиму.
4.4.3. В разі проведення співбесід на території Замовника забезпечити або оплатити транспортну доставку працівника Виконавця до місця проведення співбесід. У разі проведення співбесід в іншому, крім міста Київ, місті, сплатити витрати на відрядження в розмірі 500 грн. за одну добу відрядження.
4.4.4. До проведення співбесіди з використанням поліграфу ознайомити досліджуваних осіб з умовами, правилами та протипоказаннями щодо проведення співбесіди.
4.4.5. Завчасно надавати повну і необхідну для Виконавця інформацію про досліджуваних осіб та обставини справи.
4.4.6. Попередньо погодити з Виконавцем дату і час проведення співбесід, тематику та обсяг запитань, що з’ясовуються, перелік осіб, які перевіряються.
4.4.7. Забезпечити явку осіб, що перевіряються, та нести відповідальність за дії таких осіб.
4.4.8. Здійснити оплату наданих Послуг в строки та відповідно до умов Договору.

5. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Загальна вартість Послуг, що надаються Виконавцем за Договором, визначаються згідно затвердженого прайсу на послуги, викладеному в мережі Інтернет на сторінці https://liedetection.com.ua/tseny/.
5.2. Загальна вартість Послуг нараховується Виконавцем без ПДВ.
5.3. Оплата здійснюється за фактично проведені дослідження, оформлені належним чином.
5.4. Враховуючи складність дослідження, прогнозований час на його проведення та супутні обставини, вартість Послуг може коригуватися за згодою сторін.
5.5. Послуги надаються на умовах 100% переоплати.
5.6. Замовник зобов’язується оплатити Послуги до моменту отримання письмового або усного висновку за результатами співбесіди з використанням комп’ютерного поліграфу.
5.7. Оплата за надані Послуги здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
5.8. Для бронювання потрібного Замовнику часу початку надання Послуг, він зобов’язується Внести грошові кошти в розмірі 50 % від загальної вартості Послуг в якості завдатку.
5.9. В разі відмови Замовника або досліджуваної особи від проведення співбесіди, в разі неявки досліджуваної особи, в разі явки досліджуваної особи на співбесіду в неналежному фізичному та/або психологічному стані, або в разі відмови Виконавця від надання Послуг згідно п. 4.1.5. Оферти, завдаток, передбачений п. 5.7. Оферти, не повертається Замовнику та є власністю Виконавця.

6. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Договір вважається укладеним з моменту Акцепту Оферти Замовником.
6.2. Замовник здійснює Акцепт Оферти шляхом сплати попередньої оплати або завдатку на розрахунковий рахунок Виконавця.
6.3. Акцепт Оферти Замовником згідно з п. 6.2. Оферти створює Договір між Виконавцем та Замовником на умовах Оферти (ст. 642 Цивільного кодексу України).
6.4. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти Замовником і діє до моменту повного виконання сторонами зобов’язань за Договором, а саме оплати Замовником вартості Послуг і надання Виконавцем Послуг в обсязі, що відповідає вартості Послуг, або до моменту розірвання Договору на передбачених Офертою умовах.
6.5. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет на офіційному сайті Виконавця, якщо інший строк набуття чинності змін не визначено додатково під час такого розміщення.
6.6. Замовник погоджується та визнає, що внесення змін до Оферти спричинює внесення цих змін до укладеного та чинного між Замовником і Виконавцем Договору, і ці зміни в Договорі набувають чинності одночасно з такими змінами в Оферті.
6.7. У разі відкликання Оферти Виконавцем впродовж строку дії Договору Договір вважається припиненим з моменту відкликання, якщо інше не обумовлене Виконавцем під час відкликання Оферти.
6.8. Розірвання Договору до повного виконання сторонами своїх зобов’язань можливе лише за згодою сторін або на умовах Оферти.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Офертою сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
7.2. У випадку невиконання або неналежного виконання стороною своїх зобов’язань, сторона, яка допустила таке невиконання, зобов’язана відшкодувати завдані ним збитки.
7.3. Працівники Виконавця не мають права розголошувати та/або передавати третім особам відомості, які стали йому відомі у процесі надання Послуг за даною Офертою, а також персональні дані досліджуваних осіб.
7.4. Перелік відомостей, що становлять комерційну або службову таємницю визначає Замовник.
7.5. Перелік відомостей, які не можуть становити комерційну таємницю, визначений Постановою Кабінету міністрів України №611 від 09.08.1993р.
7.6. Перелік відомостей, які Замовник відносить до категорії комерційної таємниці, може бути визначений окремим договором між сторонами, який укладається за згодою сторін.
7.7. В разі відмови Замовника від отримання Послуг до моменту їх повної оплати, якщо Виконавець почав здійснювати чи здійснив дії на надання Послуг, в результаті яких ним були здійснені витрати коштів, робочого часу своїх працівників, чи будь-які інші грошові чи негрошові витрати, Замовник зобов’язується відшкодувати такі витрати в повному обсязі.
7.8. В разі, якщо Замовник надав неповну чи недостовірну інформацію, свідомо приховав значимі в рамках надання Послуг факти, чим спричинив неможливість достовірного надання Послуг Замовник сплачує штраф в розмірі 100% вартості Послуг, при цьому із Замовника не знімається обов’язок сплатити фактично надані послуги, чи будь-які інші передбачені Офертою платежі.
7.9. За дії чи бездіяльність досліджуваних осіб, направлених на співбесіду Замовником, які спричинили будь-які збитки, грошові чи негрошові витрати або шкоду Виконавцю, Замовник несе повну відповідальність.
7.10. В разі, якщо дії чи бездіяльність Замовника або дії чи бездіяльність досліджуваних осіб, направлених на співбесіду Замовником, спричинили будь-які збитки, грошові чи негрошові витрати або шкоду Виконавцю, Замовник відшкодовує такі збитки, витрати чи шкоду в повному обсязі.
7.11. Витрати робочого часу, який був заброньований Замовником, в результаті чого протягом такого часу Виконавець не міг надавати Послуги іншим Замовникам є негрошовими альтернативними витратами для цілей п. 7.10. даної Оферти, та підлягають відшкодуванню в разі, якщо Замовник відмовився від отримання Послуг чи від оплати отриманих Послуг, а також в разі, якщо, внаслідок будь-яких дій досліджуваної особи, направленої на співбесіду Замовником, чи Замовника, Виконавець не мав змоги надати Послуги згідно Договору.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Всі спори та розбіжності, пов’язані з Офертою (Договором), сторони вирішують шляхом переговорів.
8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

9. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

9.1. Шляхом укладення цього Договору, сторони надають одна одній право та згоду на обробку їх персональних даних безстроково відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Для цілей цього пункту під персональними даними Сторін маються на увазі персональні дані представника(-ів) Сторін, їх посадових осіб, власників/засновників та/або акціонерів/учасників, досліджуваних осіб, та будь-яких інших осіб, дані про яких стали відомі Виконавцю в рамках надання Послуг. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані здійснюється виключно в межах необхідних для виконання цього Договору та дотримання чинного законодавства України.
9.2. Акцептом Оферти сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.

10. ФОРС – МАЖОР

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даною Офертою у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов’язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, масові безпорядки, заколоти, війни, або дії органів державної влади та інші обставини, що роблять неможливим виконання сторонами взятих на себе зобов’язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання сторонами взятих на себе зобов’язань за Офертою.
10.2. У разі настання обставин форс-мажору під час дії даного Договору, виконання зобов’язань за Офертою відкладається на термін дії обставин форс-мажору.
10.3. Сторона, що не може виконати зобов’язання за Офертою, повинна негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) календарні дні після настання обставин форс-мажору, письмово або через визначені сторонами канали передачі інформації повідомити про це іншу сторону. Те ж саме стосується моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну сторону права посилатися надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов’язань за цим Договором. Настання обставин форс-мажору, повинно бути підтверджено довідкою відповідного компетентного органу.

11. ОСОБЛИВІ УМОВИ

11.1. Замовник погоджується, що за результатами співбесіди з використання комп’ютерного поліграфу експертом-поліграфологом можуть бути зроблені висновки та підготовлено висновок за результатами співбесіди в одному з трьох варіантів:
11.1.1. Позитивний висновок про обізнаність особи, що перевіряється, про деталі та обставини досліджуваної події або про те, що вона здійснювала конкретні дії в досліджуваній ситуації, чи про наявність свідомо прихованої значимої інформації при відповідях на конкретні запитання.
11.1.2. Негативний висновок про необізнаність особи, що перевіряється, про деталі та обставини досліджуваної події або про те, що вона не здійснювала конкретні дії в досліджуваній ситуації, чи про відсутність свідомо прихованої значимої інформації при відповідях на конкретні запитання.
11.1.3. Висновок з формулюванням про те, що реакції досліджуваної особи не дозволяють зробити впевнений негативний чи позитивний висновок про обізнаність такої особи чи про її причетність до певних дій або про наявність/відсутність свідомо прихованої значимої інформації при відповідях на конкретні запитання.
11.2. Висновок, вказаний в п. 11.1., є результатом проведеної роботи експерта-поліграфолога, яка підлягає повній оплаті відповідно до п. 5. Оферти. В разі, якщо Замовник має потребу провести додаткову співбесіду з використання комп’ютерного поліграфу для уточнення отриманого результату, така співбесіда оплачується в повному обсязі.
11.3. В разі запізнення досліджуваної особи відносно домовленого та заброньованого часу, Виконавець залишає за собою право зменшити обсяг надання Послуг в рамках такого запізнення. Виконавцем може бути зменшена кількість досліджуваних питань та/або глибина деталізації отриманих результатів. Замовник погоджується з даним фактом та зобов’язується сплатити надані таким чином Послуги в повному обсязі.
11.4. В разі, якщо досліджувана особа буде здійснювати свідомі заходи протидії (поведінкової, фармакологічної, психічної чи інших видів протидії) проведенню співбесіди з використанням комп’ютерного поліграфу, та така протидія створює перешкоди для проведення співбесіди та/або оцінки отриманих результатів, відповідальність за такі дії досліджуваної особи покладається на Замовника. При цьому така протидія не змінює обов’язку Замовника сплатити надані Послуги в повному обсязі.
11.5. В разі, якщо фізичний або психічний стан досліджуваної особи в домовлений із Замовником час проведення співбесіди не дозволяє провести повноцінну співбесіду, дослідження може бути 1 (один) раз за згодою сторін перенесене на інший час. В разі, якщо невідповідний стан досліджуваної особи спостерігається також під час повторної співбесіди, Замовник зобов’язується разово сплатити повну вартість Послуг в якості компенсації за витрачений час Виконавця, незалежно від того, має він на меті подальше перенесення часу співбесіди чи ні.

12. РЕКВІЗИТИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙ ДЕТЕКШИН ГРУП»

Юридична адреса та місцезнаходження:
03115, м. Київ, пр. Перемоги, 118, оф.522
Банківські реквізити:
р/р UA153052990000026001026204644
АТ КБ «Приватбанк», м.Київ
Є платником податку на прибуток на загальних підставах. Не платник ПДВ.
Сайт: liedetection.com.ua; e-mail: [email protected]
Тел: +38 098-463-94-94, +38 066-409-94-94, +38 093-403-94-94


Замовити дзвінок

    Ім'я *

    Телефон *

    ×
    Call Now Button